Κουτσονικόλης Χρήστος

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ
Η εξέταση έγινε με λεπτές τομές και εκάλυψε τα τρία τελευταία μεσοσπονδύλια διαστήματα.
ΔΙΑΣΤΗΜΑ Ο3-Ο4: Ελάχιστη κυκλοτερής διάταση του ινώδους δακτυλίου χωρίς τυπικό πιεστικό εντύπωμα επί των εξερχομένων ριζών και του νωτιαίου σωλήνος.Σημειούται πολύ μικρή αριστερή πλάγια προβολή του δίσκου στο ύψος του τρήματος χωρίς πιεστικό εντύπωμα επί της εξερχόμενης ρίζας.Εκφυλιστικές αλλοιώσεις στις οπίσθιες αποφυσιακές αρθρώσεις με ελαφρά αρχομένη σκλήρυνση και διόγκωση αυτών και με στοιχεία αρχομένης ασβέστωσες των οπισθίων ωχρών συνδέσμων, ευρήματα τα οποία προκαλούν ελάττωση του εύρους του νωτιαίου σωλήνος κατά την εγκάρσια διάμετρο του στα κατώτατα φυσιολογικά όρια.

ΔΙΑΣΤΗΜΑ Ο4-Ο5: Εκφυλιστικής αιτιολογίας ελαφρά ελάττωση του εύρους του μεσοσπονδυλίου διαστήματος, με εικόνα κυκλοτερούς ελαφράς διατάσεως του μεσοσπονδυλίου δίσκου και με μεγαλύτερη προπέτεια αυτού αριστερά πλαγίως στο ύψος του τρήματος. Δημιουργείται ελαφρό εντύπωμα επί της εξερχόμενης ρίζας αριστερά στο κατώτερο τμήμα της, καθώς και ίσως επί της διερχόμενης ρίζας από το πλάγιο κόλπωμα συστοίχως λόγω μικρής προβολής του δίσκου κεντρικά οπισθίως. Σημειούται μικρού βαθμού στένωση του εύρους αμφοτέρων των μεσοσπονδυλίων τρημάτων στο ύψος τούτο εκφυλιστικής αιτιολογίας, σε συνδυασμό με σκλήρυνση και ελαφρά διόγκωση των οπισθίων αποφυσιακών αρθρώσεων της αυτής αιτιολογίας. Παρατηρείται πάχυνση των οπισθίων αποφυσιακών αρθρώσεων της αυτής αιτιολογίας. Παρατηρείται πάχυνση των οπισθίων ωχρών συνδέσμων και οστεοφυτικά ρύγχη προβάλλοντα προσθίως από τις αποφυσιακές αρθρώσεις με αποτέλεσμα στενωτικά ευρήματα στα πλάγια κολπώματα άμφω.

Διάγνωση μετά την θεραπεία με το DRX 9000

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Η εξέταση έγινε με λεπτές συνεχείς τομές και κάλυψε τα τρία τελευταία μεσοσπονδύλια διαστήματα.
ΔΙΑΣΤΗΜΑ Ο3-Ο4:Δεν παρατηρείται διάταση του μεσοσπονδυλίου δίσκου ή πιεστικό εντύπωμα επί των εξερχομένων ριζών και του νωτιαίου σωλήνος. Ηπιότατες αρχόμενες εκφυλιστικές αλλοιώσεις στις οπίσθιες αποφύσεις και αποφυσιακές αρθρώσεις.

ΔΙΑΣΤΗΜΑ Ο4-Ο5: Πολύ μικρή κυκλοτερής διάταση του ινώδους δακτυλίου με ελαχίστη οπισθοπλάγια αριστερή προβολή του μεσοσπονδυλίου δίσκου στο ύψος της κατώτερης επιφάνειας του μεσοσπονδυλίου τρήματος χωρίς τυπικό πιεστικό εντύπωμα επί της εξερχόμενης ρίζας. Ήπιες εκφυλιστικές αλλοιώσεις στις οπίσθιες αποφυσιακές αρθρώσεις.

ΔΙΑΣΤΗΜΑ Ο5-Ι1:Μόλις υποσημειούται ελαφρότατη κεντρική οπίσθια προπέτεια του μεσοσπονδυλίου δίσκου χωρίς τυπική εικόνα κήλης και χωρίς σαφές εντύπωμα επί του νωτιαίου σάκκου.Πιθανό μικρό εντύπωμα επί των διερχομένων ριζών από τα πλάγια κολπώματα. Ηπιότατες εκφυλιστικού τύπου αλλοιώσεις στις οπίσθιες αποφύσεις.