Μαρτυρίες Ασθενών

Τάκη Κολιλέκα – Νικολέτα

Αρχική Διάγνωση

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΟΜΣΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ
Έγιναν εγκάρσιες και οβελιαίες τομές Τ1 και Τ2W, τεχνικής SE και FS. Ακολούθησαν εικόνες T1W στο εγκάρσιο και οβελιαίο επίπεδο μετά την ενδοφλέβιο χορήγηση σκιαγραφικού.
ΕΥΡΗΜΑΤΑ
Διαπιστώνεται ευμεγέθης οπισθιοπλάγια κήλη του μεσοσπονδυλίου δίσκου Ο4-Ο5. Τμήμα δισκικού υλικού έχει αποσπασθεί στο αριστερό πλάγιο κόλπωμα. Σημειούται τοπικά περιφερική πρόσληψη του σκιαγραφικού, εύρημα που θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυασμό και με το πρόσφατο χειρουργικό ιστορικό. Στα ίδια πλαίσια αξιολογείται αυξημένη πρόσληψη του σκιαγραφικού στις αρθρικές επιφάνειες των Ο4-Ο5 σπονδύλων και στο οπίσθιο χείλος του αντίστοιχου μεσοσπονδυλίου δίσκου.
Λόγω της έντονης προβολής του δίσκου στο αριστερό πλάγιο κόλπωμα συμπιέζεται σε αξιόλογο βαθμό η κατερχόμενη αριστερή Ο5 ρίζα, ενώ επίσης απωθείται η σύστοιχη Ο4 ρίζα κατά την είσοδο της στο στεγνωμένο αριστερό μεσοσπονδύλιο τρήμα Ο4-Ο5.
Οι ανώτεροι οσφυϊκοί μεσοσπονδύλιοι δίσκοι καθώς και ο Ο5-Ι1 μεσοσπονδύλιος δίσκος αναδεικνύονται φυσιολογικά.Συνυπάρχουν ήπιες διάχυτες οστεοπορωτικές αλλοιώσεις των απεικονιζόμενων οσφυϊκών σπονδύλων. Αναγνωρίζεται εικόνα αιμαγγειώματος στο δεξιό πλάγιο τμήμα του σώματος του Ο5 σπονδύλου.

Διάγνωση μετά την θεραπεία με το DRX 9000

ΤΕΧΝΙΚΗ
Έγιναν εγκάρσιες και οβελιαίες τομές Τ1 και Τ2W τεχνικής SE και FS.
ΕΥΡΗΜΑΤΑ
Διαπιστώνονται μετεγχειρητικές αλλοιώσεις δισκεκτομής στο επίπεδο Ο4-Ο5. Αναγνωρίζονται εκφυλιστικές αλλοιώσεις τύπου ΙΙ στις παρακείμενες αρθρικές επιφάνειες των σωμάτων των Ο4-Ο5 σπονδύλων ενώ συνυπάρχει εικόνα λιπώδους διήθησης του δεξιού πλάγιου τμήματος του σώματος του Ο5 σπονδύλου.
Μόλις υποσημαίνονται τοπικά ήπιες υπερτροφικές εκφυλιστικές αλλοιώσεις των αποφυσιακών αρθρώσεων χωρίς πάντως να αξιολογείται ουσιώδης στένωση του σπονδυλικού σωλήνα τοπικά.
Αναπτύσσεται σε ήπιο βαθμό μετεγχειρητικός κοκκιωματώδης ιστός στο αριστερό πλάγιο κόλπωμα που ασαφοποιεί την σύστοιχη κατερχόμενη Ο5 ρίζα η οποία πάντως εξέρχεται φυσιολογικά μέσω του αριστερού μεσοσπονδυλίου τρήματος χωρίς να διαπιστώνεται οιδηματώδης διόγκωση αυτής.
Ήπιες εκφυλιστικές αλλοιώσεις σπονδυλαρθροπάθειας παρατηρούνται και στο επίπεδο Ο5-Ι1 χωρίς πάντως να αξιολογείται προβολή του αντίστοιχου μεσοσπονδυλίου δίσκου εντός του σπονδυλικού σωλήνα. Οι ανώτεροι οσφυϊκοί μεσοσπονδύλιοι δίσκοι,οι οσφυϊκοί σπόνδυλοι, τα σώματα και οι αποφύσεις αυτών απεικονίζονται φυσιολογικά.

Κουτσονικόλης Χρήστος

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ
Η εξέταση έγινε με λεπτές τομές και εκάλυψε τα τρία τελευταία μεσοσπονδύλια διαστήματα.
ΔΙΑΣΤΗΜΑ Ο3-Ο4: Ελάχιστη κυκλοτερής διάταση του ινώδους δακτυλίου χωρίς τυπικό πιεστικό εντύπωμα επί των εξερχομένων ριζών και του νωτιαίου σωλήνος.Σημειούται πολύ μικρή αριστερή πλάγια προβολή του δίσκου στο ύψος του τρήματος χωρίς πιεστικό εντύπωμα επί της εξερχόμενης ρίζας.Εκφυλιστικές αλλοιώσεις στις οπίσθιες αποφυσιακές αρθρώσεις με ελαφρά αρχομένη σκλήρυνση και διόγκωση αυτών και με στοιχεία αρχομένης ασβέστωσες των οπισθίων ωχρών συνδέσμων, ευρήματα τα οποία προκαλούν ελάττωση του εύρους του νωτιαίου σωλήνος κατά την εγκάρσια διάμετρο του στα κατώτατα φυσιολογικά όρια.

ΔΙΑΣΤΗΜΑ Ο4-Ο5: Εκφυλιστικής αιτιολογίας ελαφρά ελάττωση του εύρους του μεσοσπονδυλίου διαστήματος, με εικόνα κυκλοτερούς ελαφράς διατάσεως του μεσοσπονδυλίου δίσκου και με μεγαλύτερη προπέτεια αυτού αριστερά πλαγίως στο ύψος του τρήματος. Δημιουργείται ελαφρό εντύπωμα επί της εξερχόμενης ρίζας αριστερά στο κατώτερο τμήμα της, καθώς και ίσως επί της διερχόμενης ρίζας από το πλάγιο κόλπωμα συστοίχως λόγω μικρής προβολής του δίσκου κεντρικά οπισθίως. Σημειούται μικρού βαθμού στένωση του εύρους αμφοτέρων των μεσοσπονδυλίων τρημάτων στο ύψος τούτο εκφυλιστικής αιτιολογίας, σε συνδυασμό με σκλήρυνση και ελαφρά διόγκωση των οπισθίων αποφυσιακών αρθρώσεων της αυτής αιτιολογίας. Παρατηρείται πάχυνση των οπισθίων αποφυσιακών αρθρώσεων της αυτής αιτιολογίας. Παρατηρείται πάχυνση των οπισθίων ωχρών συνδέσμων και οστεοφυτικά ρύγχη προβάλλοντα προσθίως από τις αποφυσιακές αρθρώσεις με αποτέλεσμα στενωτικά ευρήματα στα πλάγια κολπώματα άμφω.

Διάγνωση μετά την θεραπεία με το DRX 9000

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Η εξέταση έγινε με λεπτές συνεχείς τομές και κάλυψε τα τρία τελευταία μεσοσπονδύλια διαστήματα.
ΔΙΑΣΤΗΜΑ Ο3-Ο4:Δεν παρατηρείται διάταση του μεσοσπονδυλίου δίσκου ή πιεστικό εντύπωμα επί των εξερχομένων ριζών και του νωτιαίου σωλήνος. Ηπιότατες αρχόμενες εκφυλιστικές αλλοιώσεις στις οπίσθιες αποφύσεις και αποφυσιακές αρθρώσεις.

ΔΙΑΣΤΗΜΑ Ο4-Ο5: Πολύ μικρή κυκλοτερής διάταση του ινώδους δακτυλίου με ελαχίστη οπισθοπλάγια αριστερή προβολή του μεσοσπονδυλίου δίσκου στο ύψος της κατώτερης επιφάνειας του μεσοσπονδυλίου τρήματος χωρίς τυπικό πιεστικό εντύπωμα επί της εξερχόμενης ρίζας. Ήπιες εκφυλιστικές αλλοιώσεις στις οπίσθιες αποφυσιακές αρθρώσεις.

ΔΙΑΣΤΗΜΑ Ο5-Ι1:Μόλις υποσημειούται ελαφρότατη κεντρική οπίσθια προπέτεια του μεσοσπονδυλίου δίσκου χωρίς τυπική εικόνα κήλης και χωρίς σαφές εντύπωμα επί του νωτιαίου σάκκου.Πιθανό μικρό εντύπωμα επί των διερχομένων ριζών από τα πλάγια κολπώματα. Ηπιότατες εκφυλιστικού τύπου αλλοιώσεις στις οπίσθιες αποφύσεις.

Πανάρετος Παναγιώτης

Αρχική Διάγνωση
Ελήφθησαν τομές 5mm των τριών κατωτέρων μεσοσπονδυλίων διαστημάτων της ΟΜΣΣ.
Από τη μελέτη των οστικών μορίων δεν αναδεικνύονται παθολογικά ευρήματα.
Από τη μελέτη των μεσοσπονδυλίων διαστημάτων :
Διάστημα Ο3-Ο4: Χωρίς παθολογία.
Διάστημα Ο4-Ο5 και Ο5-Ι1: Κεντρικές οπίσθιες και κατ’αμφότερα τα πλάγια κήλες των συστοίχων μεσοσπονδυλίων δίσκων, ασκούν πίεση στην πρόσθια επιφάνεια του μηνιγγικού σάκκου, χωρίς να προκαλούν σπονδυλική στένωση.

Διάγνωση μετά την θεραπεία με το DRX 9000
Η εξέταση πραγματοποιήθηκε με τομές 5mm για τη μελέτη των τριών κατωτέρων μεσοσπονδυλίων διαστημάτων της ΟΜΣΣ.
Δεν παρατηρούνται παθολογικά ευρήματα από τα μελετώμενα οστικά μόρια.
Κεντρικές οπίσθιες και κατ’αμφότερα τα πλάγια προβολές των Ο4-Ο5 και Ο5-Ι1 μεσοσπονδυλίων δίσκων ασκούν πίεση επί του μηνιγγικού σάκκου, χωρίς να προκαλούν σπονδυλική στένωση.

Μαρκάδας Χρήστος

Έκθεση Ασθενή

Είμαι ο Μαρκάδας Χρήστος ετών 48 Για να γίνει καλλίτερα κατανοητή η σημερινή κατάσταση της υγείας μου όσον αφορά την οσφυαλγία που με ταλαιπωρεί, Θεωρώ σκόπιμο να αναφερθώ εν τάχη στην πορεία της εξέλιξής της μέχρι τις 17 Απριλίου 2001 οπότε και ενημερώθηκα για την D R S System Πρότυπη Θεραπεία μέσης .Η αρχική επαφή μου με την πάθηση της οσφυαλγίας έγινε σε νεαρή ηλικία περίπου 22 ετών ύστερα από ψύξη στη μέση. Οι ακτινογραφίες που έκανα κατά καιρούς δεν έδειχναν τίποτε. Από τότε είχα πάντοτε ευαισθησία και ιδιαίτερα ύστερα από κόπωση χειρονακτικών εργασιών. Το 1993 υποβλήθηκα για πρώτη φορά σε αξονική τομογραφία η οποία έδειξε μικρή κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου μεταξύ Ο4 και Ο5 σπονδύλων. Καθώς περνούσε ο καιρός και πρόσθετα χρόνια και κιλά τα προβλήματα μεγάλωναν σε ένταση και συχνότητα, ώσπου το καλοκαίρι του 1997 μετά από κάποιο πρωινό ξύπνημα διαπίστωσα ότι δεν μπορούσα να κουνήσω και τα δύο μου πόδια.

Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με αντιρρευματική-αντιφλεγμονώδη αγωγή και κατάκλιση είκοσι ημερών. Τα Θαλασσινά μπάνια που ακολούθησαν βελτίωσαν την κατάσταση μου. Τον Οκτώβριο του ιδίου έτους κατά την διάρκεια της νοσηλείας μου σε νοσοκομείο υποβλήθηκα σε μαγνητική τομογραφία στην οποία φαίνονται κήλες μεσοσπονδυλίων δίσκων μεταξύ Ο4 και Ο5 καθώς και μεταξύ Ο5 και Ι 1 σπονδύλων. Μου συνεστήθη η χειρουργική επέμβαση, την οποία απέρριψα και συνέχισα την Θεραπεία με φυσιοθεραπείες και κολύμβηση οπότε και ανέκτησα πλήρως την υγεία μου.
Τον Απρίλιο του 2000 τα προβλήματα ανέκαμψαν με την μορφή της δεξιάς ισχιαλγίας, επειδή σήκωσα κάποιο μεγάλο βάρος. Αντιμετωπίστηκε με εναίσιμο αντιρρευματική θεραπεία και κολύμβηση. Η κολύμβηση όμως δεν συνεχίσθηκε και μετά το καλοκαίρι με αποτέλεσμα να αρχίσουν περί τον Μάρτιο του 2001 μικροενοχλήσεις κυρίως μετά το πρωινό ξύπνημα με τη μορφή της δεξιάς ισχιαλγίας, η οποία υποχωρούσε. με μερικές μικροκινήσεις και με την βοήθεια ελαφριάς αντιρρευματικής αγωγής, όλη η ημέρα κυλούσε χωρίς κανένα πρόβλημα.

Αυτό συνεχίσθηκε μέχρι και την 16 Απριλίου 2001, οπότε η πρωινή ισχιαλγία δεν υποχωρούσε με τίποτα. Υποχώρησε όμως με εναίσιμο αντιρρευματική Θεραπεία για μία μόνο ημέρα διότι δεν κατακλίθηκα αλλά συνέχισα την επαγγελματική μου δραστηριότητα, οπότε στις 17 Απριλίου 2001 δεν μπορούσα ούτε να σηκωθώ ούτε να ηρεμήσω ακόμα και ξαπλωμένος. Συνέχισα τις ενέσεις και πρόσθεσα και παυσίπονες. Αφού παρέμεινα μία εβδομάδα ξαπλωμένος συνεχίζοντας τις ενέσεις χωρίς την
παραμικρή βελτίωση, άρχισα να ψάχνω μεταξύ των : εγχείρηση – laser ­οστεοπαθολόγοι οι οποίοι μου συνέστησαν χειρουργείο για να με αναλάβουν) και του DRX 9000 system, όπου μετά την εξέταση της μαγνητικής τομογραφίας του 1997 είπαν ότι μπορούν να με αναλάβουν.
Αφού ενημερώθηκα από τα σχετικά έντυπα του DRX 9000 system, αποφάσισα την άμεση έναρξη της Θεραπείας διότι έκρινα ότι είναι μία φυσική αποκατάσταση χωρίς επεμβάσεις χειρουργικές, laser, κ.λ.π. Τις πρώτες τρεις μέρες της Θεραπείας πηγαινοερχόμουν ξαπλωμένος στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου με πόνους. Στη συνέχεια άρχισα να κάθομαι στο κάθισμα. Η βελτίωση της κατάστασής μου ήταν μικρή αλλά σταθερή. Στη δέκατη Θεραπεία σταμάτησα τις ενέσεις και συνέχισα με χάπια των οποίων τη δασολογία μείωνα σιγά-σιγά.

Μέχρι την 15η Θεραπεία υπήρχαν στιγμές που απελπιζόμουν ότι τελικά δεν θα προκύψει καμιά βελτίωση. Μετά την 17η Θεραπεία, σταμάτησα τελείως και τα χάπια, μπορούσα πλέον να περπατώ άνετα και για σχετικά μεγάλα διαστήματα χρονικά και αποστάσεων. Η θεραπεία με το DRX 9000 διάρκεσε από 2/5 έως 15/6/2001 (21 Θεραπείες), η δε βελτίωση της υγείας μου ήταν τέτοια που μου επέτρεψε να οδηγώ συνεχώς για μεγάλες αποστάσεις, να περπατώ άνετα χωρίς κανένα πρόβλημα και να αρχίσω και την κολύμβηση. Ζούσα πλέον χωρίς κανένα πρόβλημα.
Σήμερα που καταθέτω τον απολογισμό μου για τη Θεραπεία με το DRX 9000 system είναι Σεπτέμβριος του 2001, η υγεία μου αποκαταστάθηκε πλήρως. Το DRX 9000 μου επέτρεψε να συνεχίσω όλες μου τις δραστηριότητες χωρίς κανένα πρόβλημα.

Τη γνώμη που έχω για το DRX 9000 system οι αναγνώστες της παρούσης πιστεύω ότι Θα την εξαγάγουν από τα προαναφερόμενα. Αλλά δεν Θα ήταν κακό επίσης και να την εκφράσω λέγοντας ότι το DRX 9000 system είναι μία μέθοδος απόλυτα φυσικής αποκατάστασης, την οποία πρέπει ο κάθε ενδιαφερόμενος να έχει σαν πρώτη εκλογή για την Θεραπεία κάθε οσφυασχυαλγίας.
Επίσης, με την παρούσα Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό του DRX 9000 system και ιδιαιτέρως την κα Kathy Lamb για τη συμπαράστασή τους, την ψυχολογική τόνωση και τις εύστοχες συμβουλές τους κατά την διάρκεια της Θεραπείας μου

Δημήτρης Νικητόπουλος

Έκθεση Ασθενή

ΠΡΟΤΥΠΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΣΗΣ
Γεια σας με λένε Δημήτρη Νικητόπουλο είμαι 33 ετών είμαι παντρεμένος και έχω ένα παιδί 2 ετών. θα σας μιλήσω για το πρόβλημα που είχα με την μέση μου . Το πρόβλημα μου ξεκίνησε με κάποιες μικροενοχλήσεις χωρίς να δίνω σημασία. Όμως τον τελευταίο χρόνο άρχισε να με πονάει σε μόνιμη βάση χωρίς να με Θέσει εκτός εργασίας. Νομίζοντας φυσικά ότι δεν είναι τίποτα και ότι θα μου περάσει κάποια στιγμή , το άφησα. Έλα όμως που το πρόβλημα μου μεγάλωνε σιγά σιγά με τις δουλείες, τις υποχρεώ­σεις λίγο από αμέλεια και με το τρόπο αυτό έφτασα στο απροχώ­ρητο. Τον Γενάρη που μας πέρασε γύρω στις 20 του μήνα έφυγα από την δουλειά μου αυτό ήταν ! Δεν μπορούσα να περπατήσω, να δουλέψω, να οδηγήσω , ήμουν πλέον στο σπίτι δεν μπορού­σα να σηκωθώ από το κρεβάτι η γυναίκα μου μου έφερνε το φαγητό εκεί δεν μπορούσα να κάτσω σε καρέκλα και πολλά άλλα. Πόναγα πολύ στην μέση και στο αριστερό μου πόδι από πάνω μέχρι κάτω την πατούσα και ειδικά στο μπούτι στο οποίο ένιωθα ότι είχα εκατό βελόνες. Αποφάσισα να πάω σε κάποιον ορθοπεδικό στη Τρίπολη του ΙΚΑ ο οποίος μου έδωσε μυοχαλαρωτικά και ύστερα από μια βδομάδα έκανα αξονική η οποία έδειξε το μεγάλο πρόβλημα που είχα στη μέση μου . Μια κήλη δίσκου σε μεγάλο βαθμό και κάποιες άλλες έτοιμες να παρουσιάσουν κι αυτές πρόβλημα . Τότε έμαθα τι είναι δισκοπάθεια. Μετά από αυτό πήγα σε έναν φυσίατρο στην Καλαμάτα ο οποίος είδε την αξονική μου σύνεστησε κάποιες ενέσεις παυσίπονες και αντιφλεγμονώδεις .

Αφού έκανα γύρω στις 30 ενέσεις δεν είδα καλυτέρευση , πήγα πάλι στο γιατρό ο οποίος μου σύνεστησε να πάω σε νευροχειρουργό για να κάνω εγχείρηση εγώ δεν πήγα παρότι πόναγα πολύ τότε από κάποιο γνωστό έμαθα ότι υπάρχει άλλος γιατρός στην Καλαμάτα ο οποίος έκανε μια θεραπεία με οξυγόνο και όζον , σε αυτόν είχα στηρίξει πολλές ελπίδες γιατί έγινε καλά με παρόμοιο πρόβλημα. Κάπως υποχώρησαν οι πόνοι αλλά από κει και πέρα αποφάσισα να διακόψω αυτή την θεραπεία γιατί κατάλαβα ότι το πρόβλημα μου ήταν πολύ μεγάλο και δεν θα περνούσε με τίποτα και είχα απελπιστεί. Αυτή την περίοδο γύρω στα μέσα του Απρίλη έμαθα από κάποιο φίλο για την πρότυπη θεραπεία μέσης DRX 9000 SYSTEM .Δεν έδωσα μεγάλη σημασία σκεπτόμενος ότι στις προηγούμενες θεραπείες είχα αποτύχει .Αποφάσισα να ανέβω στην Αθήνα να πάω σε νευροχειρουργό μπήκα μέσα στον Ευαγγελισμό. Ο γιατρός μόλις είδε την αξονική μου σύνεστησε να κάνω και μαγνητική τομογραφία. Βλέποντας την μου σύνεστησε να κάνω εγχείρηση και με κανένα άλλο τρόπο δεν θα έβλεπά Θεραπεία. Εγώ ακούγοντας αυτά και παρότι μου είπε ότι Θα είχε μεγάλο ποσοστό επιτυχίας δεν θέλησα να κάνω εγχείρηση και ζήτησα να βγω από τον Ευαγγελισμό. Τότε μου ήρθε ξανά στην σκέψη η πρότυπη Θεραπεία μέσης DRX 9000 SYSTEM .Πήρα τηλέφωνο τον κ. Δημήτρη Αλέμη και έκλεισα ραντεβού να κουβεντιάσουμε από κοντά. Όταν πήγα στον κ. Δημήτρη ήμουν λίγο μαζεμένος και χωρίς να περιμέ­νω πολλά πράγματα .Όμως με κάτι προσπέκτους που μου έδωσε και διάβασα πείστηκα να αρχίσω θεραπεία την ίδια μέρα .Τη πρώ­τη βδομάδα θεραπείας δεν είδα κάποιο αποτέλεσμα οι πόνοι παρέμεναν μπορούσα να περπατήσω λίγο και το ότι το μηχάνημα αυτό δεν μου έκανε ζημιά δεν έπαιρνα φάρμακα συν ότι ένιωθα ότι ήταν η τελευταία μου ευκαιρία να γλιτώσω την εγχείρηση προχώρησα.

Την δεύτερη εβδομάδα είδα μικρή βελτίωση συν κάποια, κουβέντα με μια κοπέλα που είχε σχεδόν το ίδιο πρόβλημα μου ακόμα πιο μεγάλο κουράγιο. Μέρα με την μέρα έβλεπα ότι έφευγαν οι πόνοι και το μούδιασμα στο πόδι. Από εκεί και πέρα πείστηκα οριστικά ότι εδώ ΝΑΙ θα δω κάτι το καλό και συνέχισα με βάση το πρόβλη­μα που είχα μέχρι τις 25 Θεραπείες. Οι πόνοι υποχώρησαν τελείως με κάποια μικρά κρατήματα στο πόδι τα οποία Θα περάσουν με κάποια μπάνια και τον καιρό. Επιτέλους τελείωσε ο Γολγοθάς μου. Είμαι πολύ χαρούμενος ύστερα από 5 μήνες. Θα συνιστούσα οποίος έχει πρόβλημα με την μέση του να κάνει αυτή την θεραπεία γιατί θα έχει σίγουρα αποτελέσματα. Εγώ αν είχα έρθει από την πρώτη στιγμή να κάνω την θεραπεία αυτή θα είχα τελειώσει νωρίτερα δε Θα είχα περάσει τόσους φρικτούς πόνους θα είχα ξοδέψει λιγότερα χρήματα Θα είχα επανέλθει πιο σύντομα στη δουλειά μου και τέλος Θα ήμουν πιο γρήγορα γερός και δυνατός στο σπίτι και στην οικογένεια μου χωρίς να είμαι άτομο με ειδικές ανάγκες και να στεναχωριέμαι εγώ και οι δικοί μου άνθρωποι.

Θέλω να ευχαριστήσω την κ. Κάθη και τον κ. Δημήτρη που με βοήθησαν πάρα πολύ στο πρόβλημα μου σαν να ήμουν δικός τους άνθρωπος.