Πανάρετος Παναγιώτης

Αρχική Διάγνωση
Ελήφθησαν τομές 5mm των τριών κατωτέρων μεσοσπονδυλίων διαστημάτων της ΟΜΣΣ.
Από τη μελέτη των οστικών μορίων δεν αναδεικνύονται παθολογικά ευρήματα.
Από τη μελέτη των μεσοσπονδυλίων διαστημάτων :
Διάστημα Ο3-Ο4: Χωρίς παθολογία.
Διάστημα Ο4-Ο5 και Ο5-Ι1: Κεντρικές οπίσθιες και κατ’αμφότερα τα πλάγια κήλες των συστοίχων μεσοσπονδυλίων δίσκων, ασκούν πίεση στην πρόσθια επιφάνεια του μηνιγγικού σάκκου, χωρίς να προκαλούν σπονδυλική στένωση.

Διάγνωση μετά την θεραπεία με το DRX 9000
Η εξέταση πραγματοποιήθηκε με τομές 5mm για τη μελέτη των τριών κατωτέρων μεσοσπονδυλίων διαστημάτων της ΟΜΣΣ.
Δεν παρατηρούνται παθολογικά ευρήματα από τα μελετώμενα οστικά μόρια.
Κεντρικές οπίσθιες και κατ’αμφότερα τα πλάγια προβολές των Ο4-Ο5 και Ο5-Ι1 μεσοσπονδυλίων δίσκων ασκούν πίεση επί του μηνιγγικού σάκκου, χωρίς να προκαλούν σπονδυλική στένωση.